top of page

Acerca เดอ

Business Plan

ข้อตกลงในการใช้งาน

ห้ามทำซ้ำหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก  9 ดอทส์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป โลโก้ เครื่องหมายการค้า และชื่อแบรนด์ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ  9 DOTS CONSULTING GROUP  ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 

9 DOTS CONSULTING GROUP ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตร ผู้ร่วมงาน บริษัทในเครือ และตัวแทนจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียหรือการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และ/ หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้

 

แม้ว่าจะมีความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานและความถูกต้องของเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เหมาะสม  9 DOTS CONSULTING GROUP  ไม่สามารถรับประกันความเหมาะสมในการใช้งานและความถูกต้องของเนื้อหา  

9 DOTS CONSULTING GROUP  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงหน้านี้

bottom of page